Покана

Изх.№ 357 /12.09.2012г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

 

ДВАНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 25.09.2012 год. /вторник/ от 10.00 часа, в зала № 2 на Общината, при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладни записки от Председателя на Общински съвет-Дулово, относно:

  1. Процедура за закриване на кметства, които не отговарят на условията на чл.16, ал.1 от Закона за административно-териториалното устройство на РБългария /Вх.№ 332/31.08.2012г./.

  2. Изразяване на мотивирано становище по искане за опрощаване на дължими държавни вземания /Вх.№ 353/05.09.2012г./.

 

 1. Докладни записки от Кмета на общината, относно:

  1. Приемане на Информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за І-то шестмесечие на 2012г. /Вх.№ 303/02.08.2012г./.

  2. Извършване на вътрешни компенсирани промени на средствата за капиталови разходи по параграфи, функции, групи и дейности, и между отделните обекти /Вх.№ 348/04.09.2012г./.

  3. Увеличение бюджета за 2012г. на направление „Образование - ЦДГ” /Вх.№ 333/31.08.2012г./.

  4. Увеличение на бюджета за местни дейности през 2012г. на направление „Социални услуги” /Вх.№ 335/31.08.2012г./.

  5. Увеличение на бюджет 2012г. за дейност „Спортни бази за спорт за всички” /Вх.№ 350/04.09.2012г./.

  6. Увеличение на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници /Вх.№ 300/27.07.2012г./.

  7. Изменение на Решение № 143 по Протокол № 11 от 13.07.2012г. на ОбС-Дулово /Вх.№ 343/03.09.2012г./.

  8. Утвърждаване предложението на комисията за избор на управител на „МБАЛ-Дулово” ЕООД /Вх.№ 342/03.09.2012г./.

  9. Приемане на оценка на непарична вноска в капитала на новоучредяващо се акционерно дружество от вносителя на апорта Община Дулово/Вх.№ 344/03.09.2012г./.

  10. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово /Вх.№ 346/03.09.2012г./.

  11. Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост /Вх.№ 347/03.09.2012г./.

  12. Приемане на План и Програма за енергийна ефективност на Община Дулово за периода 2013-2015г. /Вх.№ 341/03.09.2012г./.

  13. Ликвидиране на съсобственост на урегулиран поземлен имот по плана на с.Правда /Вх.№ 321/30.08.2012г./.

 

  1. Ликвидиране на съсобственост на урегулиран поземлен имот по плана на с.Правда, ул. „В.Левски” № 43 /Вх.№ 322/30.08.2012г./.

  2. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Черковна /Вх.№ 323/30.08.2012г./.

  3. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр.Дулово, ул. „Марица” № 20 /Вх.№ 324/30.08.2012г./.

  4. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с.Окорш /Вх.№ 325/30.08.2012г./.

  5. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр.Дулово, ул. „Първи май 2” /Вх.№ 326/30.08.2012г./.

  6. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр.Дулово, ул. „Първи май” /Вх.№ 327/30.08.2012г./.

  7. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с.Грънчарово /Вх.№ 328/30.08.2012г./.

  8. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с.Боил /Вх.№ 329/30.08.2012г./.

  9. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с.Прохлада /Вх.№ 334/31.08.2012г./.

  10. Учредяване на възмездно право на ползване на имоти-частна общинска собственост /Вх.№ 331/30.08.2012г./.

  11. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост /Вх.№ 345/03.09.2012г./.

  12. Приемане на Наредба за допълнение на наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово /Вх.№ 356/12.09.2012г./.

 

В съответствие с чл. 36, ал.1, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Tuesday, September 25, 2012 - 10:00
Категория: 
Прикачени файлове: