ОБЯВА

На основание Заповед №55/16.01.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 31.01.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Урегулиран поземлен имот УПИ VIII – 126, кв.24, с площ 2960кв.м. по плана за регулация на с.Боил, отреден за стопански двор, незастроен, описан в АЧОС №1381/16.11.2012г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№1897/19.11.2012г., Акт 64, том 7, имотна партида 15503, при съседи: УПИ IX-126, УПИ VII – 126 и улици, при първоначална тръжна цена в размер на 11576,00лв. без ДДС /единадесет хиляди петстотин седемдесет и шест лева/, депозит за участие в търга 1157,60лв., стъпка на наддаване 1157,60лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.

1.2. Поземлен имот №115225, находящ се в землището на с.Боил, в местността „Край село”, с ЕКАТТЕ 05124, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, с площ 2,545 дка, описан в АЧОС №5201/08.11.2004г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег.№98/31.01.2005г., Акт №62, том I, кд 66, п.к. 38, при съседи: имоти с номера 000232, 000101 и 115227, при първоначална тръжна цена в размер на 2208,00лв. без ДДС /две хиляди двеста и осем лева/, депозит за участие в търга 220,80лв., стъпка на наддаване 220,80лв. и начален час на провеждане 10,30 часа.

1.3. Поземлен имот №026005 по картата на възстановена собственост в с.Грънчарово, с ЕКАТТЕ 18018, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село”, с площ 5,300 дка, описан в АЧОС №5638/26.11.2012г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №1963/27.11.2012г., Акт №106, том 7, имотна партида 15589, при съседи: имоти с номера: 000231, 026004, 026006, 000230, при първоначална тръжна цена в размер на 5340,00лв. без ДДС /пет хиляди триста и четиридесет лева/, депозит за участие в търга 534,00лв., стъпка на наддаване 534,00лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC IORTBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 14.02.2013г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

16.01.2013г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово

Thursday, January 31, 2013 - 10:00