ОБЯВА - ДУЛОВО

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20, E-mail:dulovokmet@abv.bg

О Б Я В А

На основание Заповед №60/17.01.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1. Публичен търг чрез явно наддаване на 04.02.2013г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификационен номер 24030.501.716 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, с площ 717кв.м. /седемстотин и седемнадесет кв.м./, местонахождение – гр.Дулово, ул.”Хан Аспарух” №1, предназначен за ниско застрояване, описан в АЧОС №1310/19.07.2011г., вписан в Служба по вписвания в вх. рег.№1097/26.07.2011г., Акт 195, том 4, п.к. 10766, при съседи имоти с номера: 24030.501.717, 24030.501.718, 24030.501.715, 24030.501.3207, при първоначална тръжна цена в размер на 11530,00лв. /единадесет хиляди петстотин и тридесет лева/, депозит за участие в търга 1153,00лв., стъпка на наддаване 1153,00лв. и начален час на провеждане 10,00часа.
2. Депозитите за участие в търга се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC IORTBGSF,     най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.
3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.
4. Огледът на имота може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.
5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 18.02.2013г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.
6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.
6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т6.1.5.
6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                           2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;            
3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;
7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

     
17.01.2013г.                                     Общинска администрация  Дулово            
гр.Дулово                    

Monday, February 4, 2013 - 10:00