РЕШЕНИЕ № 19-НР

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА
Р Е Ш Е Н И Е
№ 19-НР
Силистра, 18 януари 2013 г.
Относно:  промяна в състава на назначените секционни избирателни комисии в област Силистра за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 година.
В Районна избирателна комисия - Силистра са внесени предложения от ПП “ГЕРБ”, КБ, ПП “Атака” и СК, с което предлагат на РИК - Силистра да вземе решение за промени в състава на секционните избирателни комисии, назначени с Решение № 8 - НР от 27 декември 2012 година на Районна избирателна комисия - Силистра.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/, във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 2 и т.3 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Силистра
Р Е Ш И:
. ОСВОБОЖДАВА членовете на секционните избирателни комисии съгласно внесените предложения от ПП “ГЕРБ” с вх. № 053/10.01.2013г., вх. № 054/10.01.2013г., вх.№073/14.01.2013г.,вх.№ 078/15.01.2013г., вх. № 089/17.01.2013г., вх. № 093/17.01.2013г.,  КБ с вх. № 071/14.01.2013г., вх. № 091/17.01.2013г., вх.№ 092/17.01.2013г., вх.№ 098/18.01.2013г., вх.№ 099/18.01.2013г., ПП “Атака” с вх. № 072/ 14.01.2013г.,вх.№085/16.01.2013г., вх.№ 095/18.01.2013г., вх.№ 096/18.01.2013г., „Синя коалиция” с вх. № 056/11.01.2013г., вх.№088/17.01.2013г., вх.№ 097/18.01.2013г., за съответната избирателна секция на територията община Силистра;
. НАЗНАЧАВА членовете на секционните избирателни комисии съгласно внесените предложения от ПП “ГЕРБ” с вх. № 053/10.01.2013г., вх. № 054/10.01.2013г., вх. № 073/14.01.2013г., вх. № 078/15.01.2013г., вх. № 089/17.01.2013г., вх. № 093/17.01.2013г.,  КБ с вх. № 071/14.01.2013г., вх. № 091/17.01.2013г., вх.№ 092/17.01.2013г., вх.№ 098/18.01.2013г., вх.№ 099/18.01.2013г., ПП “Атака” с вх. № 072/ 14.01.2013г., вх.№085/16.01.2013г., вх.№ 095/18.01.2013г., вх.№ 096/18.01.2013г., „Синя коалиция” с вх. № 056/ 11.01.2013г., вх.№ 088/17.01.2013г., вх.№ 097/18.01.2013г., за съответната избирателна секция на територията община Силистра;
. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове на СИК на територията на област Силистра.
Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/– дневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Мирослава Червенкова/
СЕКРЕТАР:
/Ванушка Георгиева/
Дата и час на поставяне: Дата и час на сваляне:
Членове на РИК – Силистра: Членове на РИК – Силистра: 
1. ...........               2.    ................   1. ............              2.    ...................