Общинският съвет в Дулово ще заседава - съветниците ще дискутират бюджета за 2013-та година

 

На 26.02.2013 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 в сградата на Общината, ще се проведе 15-то редовно заседание на Общински съвет Дулово. Дневния ред включва разглеждането на 27 докладни записки, чийто вносител е кмета на общината д-р Юксел Ахмед. Сред тях са:
Актуализация на бюджет 2012г. на Община Дулово; Приемане  на Годишен отчет за състоянието на Общинския дълг за 2012г.; Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2012г.; Одобряване извършени разходи за командировки от кмета на общината и председателя на ОбС-Дулово през 2012г. Приемане Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2012г.; Разпределяне на общинските жилища.; Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Дулово за 2013г.  Приемане на Годишен план за приватизация за 2013г.; Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дулово за 2013г. . Даване съгласие за заплащане на превозните разноски на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, финансирани от общинските бюджети; Приемане на бюджета на Община Дулово за 2013г.; Приемане докладите за дейността на Звеното по вътрешен одит в Община Дулово за 2012г.;  Приемане на Годишния план за одитната дейност на Звеното по вътрешен одит в Община Дулово за 2013г; Приемане на Общински план за действие на Община Дулово за подкрепа на интеграционните политики 2012-2014г.; Приемане на Наредба за изменение и допълнение към Наредба № 9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти-общинска собственост. 
12 от докладните записки са за разпореждане с имоти.
Tuesday, February 26, 2013 - 10:00
Категория: