НАРЕДБА №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дулово

/приета с Решение № 89 от Протокол № 7/18.06.2008г. на Общински съвет-Дулово/

 _____________________________________________________________________________

2008 година

 

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Дулово.

(2) Зелената система на Община Дулово е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея, независимо от формите на собственост и обхваща всички озеленени площи, декоративна растителност и терени отредени с планове за озеленяване на територията на Община Дулово/градини, паркове и улично озеленяване и др./.

(3) Необходимите средства за поддържане на зелената система се осигурява чрез бюджета на община Дулово.

(4) Не са обект на настоящата наредба растителните видове, попадащи под особен режим на закрила.

 

 

Глава втора

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

 

Чл. 2. (1) Органите за управление на зелената система са Общинският съвет на Община Дулово, кметът на Община Дулово и кметовете на кметства в общината.

(2) С тази наредба се определят функциите на структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на Община Дулово.

 

Чл. 3. (1) Общинският съвет на Община Дулово управлява качеството на зелената система на общината в съответствие с функционалното й предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.

(2) Общинският съвет на Община Дулово определя интензитета на поддържане на зелените площи всяка година преди приемане на бюджета на Община Дулово.

Чл. 4. (1) Кметът на Община Дулово ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.

(2) Кметът на Община Дулово или оправомощено от него лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ.

(3) )Постоянен член на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОбЕСУТ/ е правоспособен експерт от общинската администрация отговарящ за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на Община Дулово.

 

Чл. 5. Кметовете на кметства в Община Дулово:

 1. изпълняват бюджета по дейност “озеленяване” в частта му за населеното място и организират провеждането на необходимите мероприятия;

 2. изпълняват делегираните им от кмета на Община Дулово функции.

 

Чл. 6. Структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Дулово:

 1. заверява заснемането на дървесната растителност и експертното становище за нея в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;

 2. изразява становище и дава препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;

 3. съгласува инвестиционните проекти по част “Паркоустрояване и благоустрояване”;

 4. извършва проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи;

 5. контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което съставя констативни протоколи;

 6. прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл. 35.

 

Чл. 7. Ръководителят на структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Дулово:

 

 1. разработва и предлага на кмета на общината проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи;

 2. контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи;

 3. съгласува визи за проучване и проектиране;

 4. заверява заснемания и изготвя експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработване или изменение на ПУП и при издаване на визи за проучване и проектиране в определените с тази наредба случаи;

 5. съгласува инвестиционни проекти по част “Паркоустройство и благоустройство” за проекти и строежи за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура в определените с тази наредба случаи;

 6. дава препоръки за опазване на растителността и указания за извършване на компенсаторно озеленяване;

 7. определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;

 8. изготвя програми за планиране и изграждане на нови зелени площи;

 9. изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;

 10. осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;

 11. прави предписания и определя размера на депозити по чл. 35 за зелени площи, управлявани от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Дулово;

 

Чл. 8. Главният архитект на Община Дулово подготвя:

 1. възлагането на етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане устройствените планове на община Дулово;

 2. възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;

 3. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за изработване на устройствени планове за обекти на зелената система при съобразяване с изготвените от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система и приети от Общинския съвет програми за изграждане на нови зелени площи;

 4. възлагането на заданията за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по точки 1, 2 и 3 или ги изготвя;

 5. възлагането, когато се изисква по закон, на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта от ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, свързани с

екологичните и санитарно-хигиенните изисквания при създаване и изменение на устройствени планове.

 

 

Глава трета

 

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Раздел първи

 

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

 

Чл. 9. (1) Планирането на зелената система се извършва с устройствени планове.

(2) С УП на Община Дулово и правилата за прилагането им се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

 

Чл. 10. Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл.61, ал.4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план-схемите към него.

 

Чл. 11. Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ).

 

Чл. 12. Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Минималният гаранционен срок е една година, а гаранционното поддържане е в срока на договора за поддържане.

 

Чл. 13. При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на УП.

 

 

Раздел втори

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ

 

Чл. 14. (1) В изградени паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.

 

Чл. 15. (1) В незастроени имоти, предвидени с УП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с парковите функции, които заемат до 50 % от площта на съответния имот.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност.

(3) Когато за временния обект по ал. 1 се налага премахване на дървесна растителност, визата се съгласува със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово, което дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване в незаетата от обекта част от имота и упражнява контрол по спазване на поставените условия.

(4) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.

 

Чл. 16. В застроени имоти, предвидени с УП за зелени площи, се разрешава само преустройство на таванско помещение по чл. 50, т. 1-б от ЗУТ и вътрешно преустройство и ремонти по чл. 53 от ЗУТ.

 

 

 

 

Раздел трети

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)

 

Чл. 17. (1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.

(2) Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност, площта и разполагането им се съгласуват със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово

(3) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност.

 

Чл. 18. (1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, от тях се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.

(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

(3) При заверяване на заснемането по ал. 1 със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово изразява становище, дава препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън границите на имота.

(4) Заверените заснемане и становище по ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.

 

Чл. 19. (1) Молбата за издаване на виза за проектиране на строежи по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и всички случаи на свободно застрояване се придружава от заверено заснемане и становище по чл. 18, ал. 1.

(2) По изключение и по преценка на органа, който издава визата, може да се изисква заснемане и становище и за случаи извън тези по ал. 1.

(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 19, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.

(4) Заверката на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

(5) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.

 

Чл. 20. (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и за строежи от шеста категория, задължително включват част “Паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.

(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.

(3) Проектите по част “Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват от със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

(4) В случай, че със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово не съгласува част „Паркоустройство и благоустройство” от инвестиционния проект, проектът не се одобрява, а се връща на възложителя за преработка, съобразно указанията на службата и решението на ОбЕСУТ.

 

Чл. 21. (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват само когато са съобразени с:

 1. минималната озеленена площ съгласно издадената виза (одобрения ПУП или устройствена зона по ОУП);

 2. изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

 3. съществуващата в озеленената площ дървесна растителност;

 4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;

 5. биологичните изисквания на използваните растителни видове.

(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички видове пешеходни и транспортни настилки, а настилките на тревна фуга се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,2 до 0,8 в зависимост от вида им.

(3) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,60м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,30м) площта им се умножава с коефициент 0,8.

(4) Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50 % от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.

(5) Не се считат за озеленени площи кашпи и вертикално озеленяване.

 

Чл. 22. (1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване, със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово предписва размера, видовия състав и местоположението му съгласно Тарифа към настоящата наредба.

(2) Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетационни периода.

 

Чл. 23. Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

 

Чл. 24. (1) Предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи, в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в поземления имот, се извършват в първия възможен посадъчен сезон, през който това е възможно съобразно организацията на строителството.

(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота.

Чл. 25. За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово съставя констативен протокол.

 

Чл. 26. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи, за които не е изпълнена частта “Паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.

(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап.

 

 

Глава четвърта

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

 

Чл. 27. (1) Изграждането и поддържането на зелената система е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система. То се ръководи и осъществява от:

1.Избрани изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки – за озеленени площи и декоративна растителност разположени върху общински територии за обществено ползуване в град Дулово.

2. Кметовете на кметства и кметски наместници на населени места – за озеленени площи и декоративна растителност разположени върху общински територии за обществено ползване в съответните населени места.

3. Физически и юридически лица, организации и учреждения в качеството им на собственици и/или ползватели на терени върху които са разположени озеленени площи и декоративна растителност.

(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се извършват от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

Чл. 28. (1) Според интензивността на поддържане зелените площи общинска собственост се разпределят в следните категории:

І категория – интензивно поддържане в град Дулово;

ІІ категория – екстензивно поддържане в град Дулово;

ІІІ категория – екстензивно поддържане, включващо населените места на територията на община Дулово с изключение на град Дулово;

 

(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.

(3) Кметът на община Дулово със своя заповед определя границите и районите подлежащи на интензивно и екстензивно поддържане в град Дулово.

(4) Поддържането и изграждането на зелените площи се осъществява чрез изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка. За повишаване качеството на изпълняваните дейности и обхващане на цялата зелена система на град Дулово, за всяка отделна категория по ал.1 се избират изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.

 

Чл. 29. (1) Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане се извършва от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово въз основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни технологични план-сметки.

 

Чл. 30. Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени площи се извършва от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово, като за направените проверки се съставя констативен протокол.

 

 

 

Глава пета

 

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

 

Раздел първи

 

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

 

Чл. 31. (1) Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.

(2) Опазването на зеленените площи включва:

 1. полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи;

 2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.

 

Чл. 32. (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.

(2) В обществените зелени площи се забранява:

 1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;

 2. повреждането на растителността;

 3. поставянето на рекламно-информационни елементи или други съоръжения по дърветата без издадено разрешение от община Дулово;

 4. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;

 5. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;

 6. разхождането на свобода на домашни животни извън определените и обозначените за това места;

 7. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;

 8. предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;

 9. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;

 10. събирането на семена, цвят, плодове, резници, брането на билки;

 11. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.

Чл. 33. (1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице.

(2) За провеждането на мероприятията по ал. 1 се събира такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Дулово.

 

Чл. 34. (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят прилежащата им територия и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и предписания на структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

(2) зареждането на търговски и обслужващи обекти намиращи се в зелени площи, се извършва по режим, определен от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

Чл. 35. (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.

(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.

(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключването на възстановителните работи.

 

 

Раздел втори

 

ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА

ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

 

Чл. 36. (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община Дулово се опазва по реда на тази наредба.

(2) Тази разпоредба не се отнася за растителността в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти-паметници на културата или други, за които има специален закон.

(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” извън обекти-паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ), в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Чл. 37. (1) Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово за извършване на огледи, картотекиране и контрол.

(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.

(4) Съществуваща дървесна растителност може да се премахва по изключение само по реда на тази наредба.

(5) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да премахват, освен в случаите по чл. 38, или увреждат дървета и храсти.

(6) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел втори и Раздел трети от Глава трета.

 

Чл. 38. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 42, ал. 3.

 

Чл. 39. (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност, тя следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници.

(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се извършва след съгласуване и разрешение на структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

 

 

 

Раздел трети

 

ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

 

Чл. 40. (1) На територията на Община Дулово се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:

 1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;

 2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;

 3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;

 4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се допуска при доказана необходимост въз основа на експертно становище.

 

Чл. 41. (1) Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище.

(2) Срокът на валидност на разрешенията е:

1.За кастрене – 1(една) година;

2.За премахване на растителност – 3(три) години;

3.За преместване на растителност – 1(една) година.

 

Чл. 42. (1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на общинска декоративна растителност, на засегнатата растителност се прави оценка.

(2) В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към общината, произтичащи от дейността по отсичането.

(3) Дърветата и храстите по чл. 40, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от общинската администрация. За премахването им собственикът на терена уведомява в тридневен срок структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово – при всички случаи, НИПК – за обекти-паметници на културата или тяхната среда, РИОСВ – за дървета, обявени за защитени.

(4) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот. В случаите по чл. 40, ал. 2, т.3 се извършва компенсаторно озеленяване.

 

Чл. 43. (1) Преместването и премахването на общинска декоративна растителност, за която има писмено разрешение, се извършва срещу заплащане на обезщетение.

(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване, се маркира с марка собственост на общината и за транспортирането й се издава позволително, за което се събират такси.

 

Чл. 44. (1) Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.

(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот.

 

Чл. 45. (1) Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност по Раздел трети се подава до кмета на общината.

(2) Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица, или упълномощени от тях лица.

(3) Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, експертно становище за сътоянието на дървестната растителност, становище на правоспособен специалист по съответната строителна част(при увреждане на сгради, съоръжения и инженерна инфраструктура) и др. документи удостоверяващи необходимостта от премахване на растителността.

(4) Всички разходи по набавянето и изготвянето на документите по ал.3 са за сметка на заинтересованите лица.

(5) Кметът на общината разглежда подаденото заявление и издава разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на Националния институт за паметниците на културата (НИПК), придружена с експертно становище.

(6) Разрешението влиза в сила след поставяне на марка собственост на община Дулово, в основата на дървото подлежащо на премахване по издаденото разрешение.

 

 

Глава шеста

 

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 46. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Дулово, ресорния заместник-кмет на Община Дулово, кметовете на кметства и кметски наместници в общината .

 

Чл. 47. (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Дулово – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяването им.

(2) Обезщетението не се дължи, ако в определен от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово срок виновните лица възстановят причинените щети.

(3) В случаите, когато без съгласието на собственика се премахват дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи, при липса на съгласие, размерът на обезщетението се установява по съдебен ред.

(4) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(5) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово за сметка на нарушителите.

Чл. 48. (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината.

(2) В случаите на нарушение на тази наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи.

(3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощено от него лице издава наказателно постановление.

(4) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(5) Санкциите, свързани с нарушение на растителност и територии, обявени за защитени природни обекти, се налагат от органите на МОСВ.

(6) Санкциите за неправилно преминаване и паркиране на МПС в зелени площи се налагат по Наредбата №1 на Общински съвет - Дулово или друг нормативен акт.

(7) Санкциите за монтиране без разрешение в зелени площи на обекти за реклама, търговия, палатки, каравани и др. съоръжения се налагат по реда на наредбата на общинския съвет на Община Дулово по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

 

Чл.49. За допуснати нарушения на настоящата наредба се налагат глоби на физически лица и имуществени санкции на еднолични търговци и юридически лица, които:

 1. като изпълнител на новоизградени зелени площи в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови загиналата растителност:

  1. за физически лица – от 500лева до 10 000лева и удължаване гаранционния срок с два вегетативни сезона от датата на възстановяването.

  2. за ЕТ и юридически лица от 1500лева до 20 000лева и удължаване гаранционния срок с два вегетативни сезона от датата на възстановяването.

 2. Отчесе без разрешение или над допустимия брой определен в разрешението:

  1. за физически лица – от 150лева до 1000лева за един брой дърво.

  2. за ЕТ и юридически лица от 500лева до 2000лева за един брой дърво.

 3. Пуска на паша животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност:

  1. за физически лица – от 50лева до 100лева.

  2. за ЕТ и юридически лица - от 500лева до 1000лева

 4. Коси трева без разрешение - от 20лева до 100лева

 5. Чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел – от 100лева до 500лева

 6. Поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно – информационни елементи – от 500лева до 1500лева

 7. Поставя по дървета в обществените зелени площи обяви, листовки, некролози – от 20лева до 50лева

 8. За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 20лева до 500лева според тежестта на нарушението.

 9. При къпане в паркови водни площи или замръсяването им се заплаща глоба от 50лева до 200лв.

 10. създава нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване се налага глоба от 20лева до 500лева.

(11) упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава посетителите се налага глоба от 20лева до 500лева;

(12) пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки се налага глоба от 50лева до 200лева;

(13) развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти се налага глоба от 50лева до 500лева;

(14) замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество се налага глоба от 20лева до 500лева;

(15) извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления се налага глоба от 20лева до 500лева;

(16) организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение се налага глоба от 100лева до 500лева;

(17) Когато някое от нарушенията по ал.1 и ал.2 е извършено повторно от едноличен търговец или от юридическо лице на същите се налага имуществена санкция в двоен размер от предвидените в посочените алинеи.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 1. Декоративна растителност” (вегетативни елементи), е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица.

 2. Дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.

 3. Всички овощни дървета растящи извън териториите за обществено ползване с изключение на ореха и черницата не са със статут на декоративни растения.

 4. Интензитет (степен) на поддържане” е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.

 5. Интензивно поддържане” – начин на представително поддържане на зелените площи осигуряващ естетическия вид и условия за оптимално развитие на растителността, чрез нормална повторяемост на дейностите по поддържане.

 6. Екстензивно поддържане” – начин на поддържане на зелените площи, осигуряващ запазване на естетическия вид и нормални условия за развитие на растителността, чрез минимална повторяемост на дейностите по поддържане.

 7. Технологични норми” за поддържане на паркове, градини и лесопаркове се съдържат в Заповед № 107/22.02.1980 г. на МРРБ.

 

§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от правоспособно лице по част „Паркоустройство”, и съдържа:

 1. Определяне местоположението и собствеността;

 2. Определяне на декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на височина 1м от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса,

симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;

 1. Заключение с конкретни предложения – да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.

 

§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 година за сервитутите на енергийните обекти.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 4. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Дулово и определените от него длъжностни лица.

 

§ 5. В 6 месечен срок от влизане в сила на тази наредба, ръководителят на структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово, прави предложение за промяна в административната структура на звеното за осигуряване на управленските, организационните и контролните функции на администрацията за изпълнение на наредбата.

 

§ 6. След одобряване на ПУП и/или на план-схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, всички заварени в общинските озеленени площи преместваеми обекти, които не са потвърдени с тези планове и/или план-схеми, се премахват.

 

§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 на ЗУТ.

 

§8. Настоящата наредба е приета с Решение № 89 от Протокол № 7 от 18.06. 2008 година на Общински съвет – гр.Дулово и влиза в сила от датата на приемането й.

Категория: 
Наредби