З А П О В Е Д

ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул. Васил Левски № 18,тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg

http://www.dulovo.bg/

 

 

 

З А П О В Е Д

 

 

гр. Дулово, 15.03.2017  г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредба № 1 на Общински съвет – Дулово, с цел осигуряване на спокойна обстановка по време на Изборите за народни представители  на 26.03.2017 год.,

 

                                                          НАРЕЖДАМ:

 

1.    ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на алкохолни напитки и пиво в магазините, заведенията за обществено хранене и другите обществени места на територията на община Дулово за времето от 22.00 ч. на 25.03.2017 г. до 12.00 ч. на 27.03.2017 г.

 

2.    ЗАБРАНЯВАМ всякакви масови прояви в предизборния, изборния и след изборния ден /от 25.03.2017 г. до 27.03.2017 г. вкл./, които могат да създадат предпоставки за нарушаване на обществения ред.

 

3.    Забраната по т. 2 не се прилага при радостни тържества и тъжни събития, за които има предварително уведомление до Общината и нарочно разрешение. В тези случаи да се спазва забраната по т. 1.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Общината,

началника на РУП, гр. Дулово, кметовете и кметския наместник в населените места на общината.

Настоящата заповед да се оповести на населението чрез местните средства за

масово осведомяване.

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово

 

Съгласувал:

Рейхан Узунов, секретар на Община Дулово

 

ЦК / ПАО