З А П О В Е Д № 150

 

2

 

ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20,

 e-mail: dulovokmet@abv.bg, http://www.dulovo.bg/

 

 

З А П О В Е Д

 

№  150

 

гр. Дулово, 23.02.2017 год.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 4171-НС/01.02.2017 г. на ЦИК, във връзка с чл. 175 и следващите от Изборния кодекс за  предизборната кампания за Изборите за народно събрание на 26.03.2017 год.,

 

                                         НАРЕЖДАМ:

 

1. Община  Дулово предоставя безплатно съществуващите рекламни и агитационни табла за поставяне на агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативни комитети , както следва:

1.1. Двустранни табла – 2 броя до площад „Мусала”, между улиците „Васил Левски” и „Силистренско шосе” в  гр. Дулово;

1.2. Двустранни табла – 2 броя на кръстовището между улиците „Васил Левски” и „Байкал” в гр. Дулово;

1.3. При наличие на подходящи за целта табла в населените места на общината, кметовете и кметският наместник ги определят със своя заповед.

           

2. Разрешавам:

2.1. Разполагането на подвижни тела, изработени със средства на политическите партии, коалиции и инициативни комитети на площад „Единство” и площад „Възраждане” в гр. Дулово, в зелената площ пред ж.бл. Надежда-1 и Надежда-2  /площад „Мусала”/, както и на площадите и парковете в останалите населени места на общината, като местоположението им  не застрашава сигурността на  движението и не уврежда живите дървесни видове;

2.2. Поставянето на агитационни материали на съществуващите автоспирки/заслони в Дулово-град и другите населените места в общината.

 

            3. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини – частна собственост навсякъде в общината, да става с разрешение на собственика или управителя на имота.

 

4. Забранявам на територията на цялата община Дулово:

Ø  поставянето на агитационни материали върху живите дървесни видове и електрическите стълбове;

 

Ø  унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;

Ø  публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

Ø  използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

Ø  използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;

Ø  използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите;

Ø  използването на агитационни материали съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

Ø  използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

Ø  провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

Ø  провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

Ø  предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

Ø  предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди;

Ø  поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. Местата за гласуване са определени с моя Заповед № 75/30.01.2017 год.;

Ø  в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

 5. Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след

изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.

 

Настоящата заповед да се обяви чрез поставяне на информационните табла в  и пред административната сграда на Общината, общинското радио,  както и да се публикува на интернет страницата:  http://www. dulovo.bg

 

Препис от заповедта да се изпрати на кметовете и кметския наместник,  на Районната избирателна комисия  в гр. Силистра и РУП,  гр. Дулово – за обявяване,  сведение и изпълнение.

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово

 

 

Съгласувал:

Рейхан Узунов

секретар на Община Дулово

 

ЦК/ПАО