З А П О В Е Д № 160 гр. Дулово, 01.03.2017 г.

   

ОБЩИНА ДУЛОВО

7650 Дулово, ул. Васил Левски № 18,тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20,

e-mail: dulovokmet@abv.bg , www.dulovo.bg

 

 З А П О В Е Д

 

№  160

 

гр. Дулово, 01.03.2017  г.

 

                На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 234, ал.1 и чл. 10, ал. 1 от ИК при произвеждането на Изборите за народно събрание на 26.03.2017 год.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.     Определям  длъжностни лица от Общинската администрация, които да приемат и придвижват

заявките за гласуване от избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат и/или зрението от адрес до избирателна секция и обратно, както следва:

1.1.  Всеки работен ден до изборите(26.03.2017г) от 8.30 ч. до 17.00 ч. – Цветана Костова Василева, гл. специалист ОТДА, тел.: 0882361021;

1.2.  В изборния ден за приемане на заявки и осигуряване на превоз от 7.00 ч.  до  19.00 ч. – Семиха Мустафа Ахмед, мл. експерт „Административно обслужване”, тел.: 086423000 и 0884500150.

2.     При подаване на заявката, заявителите на услугата съобщават точен адрес, секцията в която ще гласуват, телефон за връзка, предпочитано време /час/, както и обстоятелството дали ползват придружител и/или инвалидна количка за придвижване.

3.     Определям дежурен шофьор в изборния ден за осигуряване на превоз на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат и/или зрението от адрес до избирателна секция и обратно:

·          Сюлейман Акиф Сюлейман с МПС „Дачия Докер”, рег. Сс № 55 23 АН.

 

4.     Определям секция, която да бъде пригодена за гласуване на избиратели с увреждане на

опорно-двигателния апарат и/или зрението при спазване на изискванията на т. 16 от Решение № 4302-НС от 13.02.2017 г. на ЦИК:

 

ПО

РЕД

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО И АДРЕС

 

СЕКЦИЯ №

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

1.

Гр. Дулово, ул. „Шуменско шосе” № 120а

20 10 00 408

Пенсионерски клуб

 

 

                Екземпляр от заповедта ми да се връчи на определените длъжностни лица за изпълнение,  Районната избирателна комисия, гр. Силистра за сведение и да се публикува на интернет страницата на Общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Общината.

 

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово

 

Съгласувал:

Рейхан Узунов, секретар на Община Дулово

 

 

ЦК/ПАО