ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ
№ 4184-НС
София, 01.02.2017

ОТНОСНО: секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

•       Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

•       Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11.03.2017 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14 от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

•       Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 14 от изборните книжа) се подават до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник, като към тях се прилага копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Преценката дали едно лице отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК, въз основа на представените медицински документи.

•       Когато до 11.03.2017 г. са подадени поне 10 заявления (Приложение № 14 от изборните книжа) от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления. Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Кметът на общината издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и насрочва (определя дата, място и час) консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на подвижна СИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 12.03.2017 г. (13 дни преди изборния ден).

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на повече от едно населено място.

Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

•       Предложението на кмета за състав на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК), която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 13.03.2017 г. (12 дни преди изборния ден).

Районната избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 15.03.2017 г. (10 дни преди изборния ден).

Ако не е направил предложение, кметът на общината изпраща на РИК протокола от консултациите и всички книжа, посочени в Решение № 4130-НС от 27.01.2017 г. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК.

•       Когато има създадена секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срока по т. 1, може да подаде заявление (Приложение № 14 от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 20.03.2017 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателните списъци за гласуване с подвижната избирателна кутия.

•       Избирател, който има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК), се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 11.03.2017 г. първо е подал заявление за включване в списък за гласуване по настоящия му адрес – Приложение № 12 от изборните книжа, и в същия срок подаде и заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 14 от изборните книжа), и ако преди това е бил включен в списъка по настоящия си адрес.

•       Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

•       Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.

Образуване на ПСИК в градовете с районно деление

•       На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват със заповед на кмета на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, съответно кмет на район за административен район. Те могат да обхващат територията на повече от един район.

•       На територията на всеки район се образува отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна секция от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е повече от 10, се образува отделна избирателна секция за обслужване на избирателите от този административен район.

В избирателните списъци се включват имената на избирателите, които са подали заявления (Приложение № 14 от изборните книжа) не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 20 март 2017 г.

•       Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна секция от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е по-малко от 10, се образува обща избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, която обхваща територията на няколко съседни административни райони в рамките на общината по смисъла на чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 313, ал. 2 и във връзка с чл. 249, ал. 1 от ИК.

•       Когато на територията на отделно населено място в рамките на административния район са подадени 10 заявления за гласуване с ПИК, се образува отделна секция за гласуване с ПИК за това населено място.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Прикачени файлове: