Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

      1040 София                                                                                тел. 9859 3065

      Бул. “Дондуков” №52                                                               факс 9859 3069

web: www.nap.bg;    0700 18 700 Информационен център;   е-mail: PRD@nra.bg

 

Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона

 

За заварените случаи срокът изтича в края на януари

 

1/20/2017,

 

За информация: Росен Бъчваров

Тел: 9859 30 65

 

 

            Неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ДДС, също трябва да се регистрира по закона, гласят последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, които влязоха в сила от началото на годината. Това трябва да стане в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружества, която се смята за дата на регистрация на дружеството по ЗДДС. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в компетентен офис на НАП или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

            Промените в законодателството гласят още, че за всички заварени случаи, има едномесечен срок, в който трябва да се подаде заявление за регистрация. Така всички неперсонифицирани дружества, които имат съдружник, регистриран по ЗДДС, трябва да подадат в НАП заявление за регистрация по закона до края на януари 2017 г. , като за тях за дата на регистрация се счита датата на връчване на акта за регистрация. По данни на НАП новата разпоредба ще засегне около 7000 заварени случаи на неперсонифицирани дружества в страната.

            Неперсонифицираните дружества се регламентират от Закона за задълженията и договорите и представляват граждански дружества , създадени с договор между две или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел, т. е. за извършване на съвместна дейност.