ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Приложение № 20-НС

 

ОБЩИНА   Д У Л О В О

ОБЛАСТ     С И Л И С Т Р А

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

за издадените удостоверения за гласуване на друго място

в изборите за народни представители на  26.03.2017 г.

(по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)

 

Номер на

удостоверението

Дата на издаване

Собствено, бащино и фамилно име

на избирателя

ЕГН

 

Подпис

Забележка

 

1.

 

2

0

1

0

0

0

4

0

6

 

№ 2001001 /1/

 

02.03.2017 г.

 

Месут Ердинч Рушид

 

ххххххххх

 

/п/

 

лично

 

                                                                                               Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД   /п/

                                                                                                    Кмет на община Дулово

 

***********************************************************************************************************************

Регистърът е в два идентични екземпляра – по един за общинската администрация и за РИК, и е изработен на индигирана двупластова хартия. Копие от регистъра се предоставя на РИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден.

В графа „№ се отбелязва поредният номер на вписване на удостоверението в регистъра.

В графа „Номер на удостоверението” се вписва:

1. В квадратчетата се попълва последователно пълният номер на избирателната секция, в списъка на която е вписан избирателят, по формулата за единната номерация на избирателните секции в страната.

2. Под квадратчетата се вписва поредният номер на записване на издаденото удостоверение.

В графа „Собствено, бащино и фамилно име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя.

В графа „Дата на издаване“ се вписва датата, на която е издадено удостоверението.

В графа „ЕГН“ се вписва ЕГН на избирателя.

В графа „Подпис“ се подписва лицето, получило удостоверението, и се вписва номерът на пълномощното на пълномощника.

В графа “Забележка” се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник.

Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.