June 2013

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ „ЕНЕРГО ПРО“

На 04.07.2013 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч.(четвъртък), поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр.Дулово - по ул."Силистренско шосе" , ул."Одрин" , блок"Надежда" и блок"Чайка".
 
На 04.07.2013 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.(четвъртък), поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр.Дулово - по ул."Витоша",ул."Марица",ул."Розова долина",ул."Осми март" и ул."Шуменско шосе". 
 

Заседание на ОбС Дулово

На 25 юни 2013г (вторник)от 10.00ч ще започне деветнадесетото заседание на ОбС Дулово. В предварителния дневен ред са заложени 9 докладни записки с вносител д-р Юксел Ахмед – кмет на общината. Заседанието ще започне с полагане на клетва от нов общински съветник от ДПС, който заема мястото на избраната за народен представител Невин Хасан.   

ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за обособяване на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, по издаване на карта за паркиране и правилата за използване на улеснения при паркиране.

ОБЯВА

На основание Заповед №740/19.06.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 02.07.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

ОБЯВА

На основание Заповед №741/19.06.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 03.07.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

ОБЯВА

На основание Заповед №742/19.06.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 04.07.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

ОБЯВА

На основание Заповед №739/19.06.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 05.07.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

Изх.№ 183/17.06.2013г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
СВИКВАМ

ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 25.06.2013 год. /вторник/ от 10.00 часа, в зала № 2 на Общината, при следния

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ 4624 / 18.06.2013 год.

1. Община Дулово, област Силистра, сектор „ УТЗЕИ ” ( стая № 18 ), на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ ОБЯВЯВА, че е издадена Заповед № 725 / 18.06.2013 год. на кмета на Община Дулово за одобряване скица – предложение и разрешаване възлагане изработването на проект за изменение на ПУП - ПРЗ