November 2017

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО:

 

 

I.Одобряване на плансметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2018г.

II.Определяне размера на такса за битови отпадъци за 2018г. на територията на община Дулово

 

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 23/24.11.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 23/24.11.2017 г.

 

 

Съобщение

Председателят на Общински съвет - Дулово, на основание чл.22, ал.2 изречение 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че е подаден протест срещу чл.28, ал.3 и чл.45, ал.1 от  Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Дулово.

Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра и е внесен за разглеждане в открито съдебно заседание на АС-Силистра, насрочено за 10.01.2018г.

Поредица от интересни събития се проведоха в СУ“В.Левски“ Дулово

На 13.11. 2017 г. в СУ“В.Левски“-Дулово стартира проект на  БЧК Силистра  "Топъл обяд". Проектът обхваща 20 ученици, които редовно посещават училище и са включени в групите за целодневна организация на учебния процес. Децата, които получават безплатен обяд в стола на училището, са от семейства със затруднено финансово положение (многодетни семейства, трайно безработни родители, непълни семейства). Продължителността на проекта е от13.11.2017 г. до 13.06.2018 г.