ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

Text Box:  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

 

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 26.01.2018 год. /петък/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

1.1.  Приемане актуализация на бюджет 2017 на община Дулово / Вх.№ 18/16.01.2018г./

1.2.  Приемане  бюджета на община Дулово за 2018 година /Вх.№ 10/12.01.2018г./

1.3.  Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на община Дулово за 2018г./Вх.№ 11/12.01.2018г./

1.4.  Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Дулово за 2018 година /Вх.№ 05/08.01.2018г./

1.5.  Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване - полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за стопанската 2017/2018г. /Вх.№ 06/08.01.2018г./

1.6.  Приемане на План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на общинска администрация Дулово /Вх.№ 17/16.01.2018г./

1.7.  Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в с.Секулово /Вх.№ 12/16.01.2018г./

1.8.  Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в гр.Дулово /Вх.№ 19/16.01.2018г./

 

2.        Докладна записка от инж.Сезгин Галиб-председател на ОбС, относно приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Вх.№ 349/12.12.2017г./

3.        Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

______________________________________________________________________________

7650 гр.Дулово, обл.Силистра,                            тел.: +359 864 23100                              e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

Friday, January 26, 2018 - 20:15
Категория: