ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 15.12.2017 год. /петък/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Писмо с рег.№ 08-00-272/28.11.2017г. от Министъра на здравеопазването, относно определяне представител на община Дулово в комисия за изработване на областна здравна карта /Вх.№ 337/04.12.2017г./

2.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

2.1.  Одобряване на план-сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2018г. на територията на община Дулово /Вх.№ 331/28.11.2017г./

2.2.  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово /Вх.№ 343/06.12.2017г./

2.3.  Приемане на Културен календар  на община Дулово за 2018г./Вх.№ 336/04.12.2017г./

2.4.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово и учредяване право на строеж/Вх.№ 338/05.12.2017г./

2.5.  Разпореждане с имот-публична общинска собственост по регулационния план на с.Паисиево /Вх.№ 342/06.12.2017г./

 

3.        Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

Friday, December 15, 2017 - 10:30
Категория: