Конкурс за длъжността Юрисконсулт

    ОБЩИНА  ДУЛОВО

ОБЛАСТ  СИЛИСТРА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

    На основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и  Заповед № 850 / 02.11.2017 г.  на Кмета на Община Дулово, във връзка с чл.10 и чл.10а , ал.2 от Закона за държавния служител  чл.3, ал.1 и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

  1. За длъжността Юрисконсулт (Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки

 

  1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 

2.1 Изисквана минимална степен на завършено образование

           Висше - магистър

            2.2 Специалност, по която е придобито образованието

          „ Право” – Удостоверение за придобита юридическа правоспособност

           2.3 Години професионален опит:

           Не се изисква

           2.4 Вид правоотношение

           Служебно – V младши ранг

 

 

  1.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика :

 

Представлява общината в административни производства.

 

Изготвя необходими книжа- договори, молби, тъжби заявления, жалби и др.

 

Дава съвети и изразява мнение по правни въпроси във връзка с нормативни и индивидуални административни актове.

 

 Осъществява правни действия по привеждане в изпълнение на влезли в сила съдебни решения за възстановяване на работа на работници и служители.

 

             Съгласува и участва в процедурите предвидени в  Закона за обществените поръчки.

  1. Размерът на основната заплата, определена за длъжността е от 460 лв. до 1100 лв.,  (Размерът на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелиля конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.)

 

  1. Начин на провеждане на конкурса

 

- решаване на тест

- интервю     

 

      6.  Необходими документи за участие в конкурса

 

          - Заявление  за участие за конкурса / образец приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС /;

          - Декларация  по чл.17 , ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 

            държавни служители / образец /;

          -  Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител / образец /;

          -  Автобиография СV формат;

          -  Копие от документите за придобита образователно – квалификационна степен, 

             допълнителна квалификация и удостоверение за придобита юридическа 

             правоспособност, които се изискват за длъжността;

          - Копие от документите удостоверяващи , продължителността на професионалния   

            опит и придобит ранг;

         -   Копие от осигурителна, трудова и служебна книжка;

         -  Свидетелство за съдимост;

 

       7. Документите по т.6 да се представят в стая № 6 в общинска администрация Дулово в 14 дневен срок от датата на публикуване на обявата до 19.11.2017 г. включително, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 ч.

 

 

       8. Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло и  сайта на община Дулово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18

тел: 0864/2-30-00, факс: 0864/2-30-20

 

Sunday, November 19, 2017 - 10:00