Публичен търг чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №792/11.10.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 25.10.2017г. за продажба на следния имот  частна общинска собственост:

1.1.          Поземлен имот с №009025 в землището на село Грънчарово, с ЕКАТТЕ 18018,  община Дулово, с площ на имота 912 кв.м. (деветстотин и дванадесет), в местността „Край село”, начин на трайно ползване – нива, трета категория. Имотът е описан в АЧОС №5900/14.08.2017г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №1314/14.08.2017г., акт №44, том №5, ИП №28957, при първоначална тръжна цена в размер на 1345,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 134,50лв., стъпка на наддаване 134,50лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 08.11.2017г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;                     3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност;                    5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

11.10.2017г.                                     Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday, October 25, 2017 - 11:30