Публичен търг чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-27/05.01.2018г. на кмета на Община Дулово се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 19.01.2018г. за продажба на следния имот  частна общинска собственост:

1.1.         Урегулиран поземлен имот УПИ ХХIХ-416, кв.10 по плана за регулация на с.Паисиево, община Дулово, с площ на имота 446кв.м., предназначение за „ООД”. Имотът е описан в АЧОС №1637/07.12.2017г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№2248/12.12.2017г., акт №72, том №8, при първоначална тръжна цена в размер на 2800,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 280,00лв., стъпка на наддаване 280,00лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 02.02.2018г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

 

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;                     3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност;                    5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

 

05.01.2018г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, January 19, 2018 - 08:30