Публичен търг чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

       http://www.dulovo.bg

 

 

О Б Я В А

 

 

На основание Заповед №РД-04-373/28.05.2018г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 11.06.2018г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

1.1 Поземлен имот с №81966.500.885 в урбанизираната територия по кадастралната карта на с.Черник, с площ на имота 1085кв.м., отреден за ниско застрояване. Имотът е описан в АЧОС №1646/27.03.2018г., вписан в Служба по вписвания с вх. Рег.№491/27.03.2018г., акт №127, том №2, при граници на имота – имоти с номера: 81966.500.134, 81966.500.792, 81966.500.1054, 81966.500.912, 81966.500.128 и 81966.500.1040, при пазарна цена в размер на 4604,40лв. без ДДС /четири хиляди шестстотин и четири лева и четиридесет стотинки без ДДС/, стъпка за наддаване 460,44лв., депозит в размер на 460,44лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 25.06.2018г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия: За участие в търг се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търг на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търг на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;  3. Документ за внесен депозит; 4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

28.05.2018г.                                 Общинска администрация Дулово           

гр.Дулово                      

 

Monday, June 11, 2018 - 07:45