Публичен търг чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-372/28.05.2018г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 11.06.2018г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1.Терен с площ 25кв.м., представляващ част от поземлен имот

с ид.№24030.501.1947, находящ се в гр.Дулово, целият с площ 47506кв.м., описан в АПОС №285/29.09.1999г., при съседи имоти с номера: 24030.501.3297, 24030.501.799, 24030.501.3234, 24030.501.3216, 24030.501.3218, 24030.501.502, 24030.501.3209, 24030.501.3296, с предназначение за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1947.3 – за търговия с промишлени стоки, с първоначален годишен наем в размер на 642,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга 64,20лв. и стъпка на наддаване 64,20лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

2. Депозитът за участие в търа се внася в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 25.06.2018г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен

идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

28.05.2018г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово          

Monday, June 11, 2018 - 07:45