Публичен търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

 

На основание Заповед №РД-04-424/19.06.2018г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 03.07.2018г. за

продажба на следната вещ частна общинска собственост:

  1. Лек автомобил, марка – Мерцедес Е 320 ЦДИ 4 Матик,                          с рег.№ СС 11-11 МС, рама №WDB2110891Х204086, двигател №64292140129289, година на производство 2006г., цвят – черен, произведен в Германия, брой места 4+1, двигател – дизелов, с 5 врати, климатрониг, система за контрол на скоростта, сензор за дъжд, ел. регулиране на седалките. Километража показва 271 651км.  Автомобилът не е напълно амортизиран, в движение, но двигателят се нуждае от ремонт. Първоначалната  тръжна цена е 7430,00лв. /седем хиляди четиристотин и тридесет лева/ без ДДС, депозит за участие в търга 743,00лв., стъпка на наддаване 743,00лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 17.07.2018г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия: За участие в търг се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търг на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.     7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни и информираност.

 

6.2. Необходими документи за участие в търг на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;                           3. Документ за внесен депозит; 4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник; 5. Декларация за съгласие за обработване на лични данни и информираност.

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

19.06.2018г.                                 Общинска администрация Дулово           

гр.Дулово                     

Tuesday, July 3, 2018 - 18:45