Публичен търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-577/04.09.2018г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 20.09.2018г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следния недвижим имот:

1.1. Част от имот публична общинска собственост находящ се в с.Правда, кв.28, пл.№ 346, с площ 14,40кв.м., с АПОС №296/18.11.1999г., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с предназначение – фризьорски салон, при първоначален годишен наем в размер на 193,56лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 19,35лв. и депозит в размер на 19,35лв.

и начален час на провеждане 10,00часа

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търгът да се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 04.10.2018г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателят няма право да преотдава  наетия имот на трети лица.

 

 

04.09.2018г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово          

Thursday, September 20, 2018 - 12:15