Публичен търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-166/11.03.2019г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 25.03.2019г. за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния недвижим имот:

1.1. Част от имот публична общинска собственост с ид.№24030.501.3373 по кадастралната карта на гр.Дулово, находящ се в гр.Дулово, пред терена на УПИ ІІІ, пл.№31, кв.5 /ПИ 24030.501.3374 по КККР на гр.Дулово/, с площ 1 кв.м., с предназначение – за поставяне рекламен билборд в южната част на имота, описан в АПОС №166/06.01.1999г., с първоначален годишен наем в размер на 246,72лв., депозит за участие в търга -   24,67 лв. и стъпка на наддаване  - 24,67лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търгът да се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на 18.03.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 08.04.2019г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17.00часа на 01.04.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

11.03.2019г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово

 

Monday, March 25, 2019 - 17:30