Публичен търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

 

На основание Заповед №РД-04-402/24.06.2019г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 08.07.2019г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

1.1.Поземлен имот с ид. №53494.79.10 по КК и КР в землището на с.Окорш, с площ на имота 1502кв.м., земеделска територия с трайно предназначение –  лозе, в местността „Лозови места“, трета категория на земята, описан в АЧОС №5958/04.04.2019г., при първоначална тръжна цена в размер на 2163,00лв. без ДДС /две хиляди сто шестдесет и три лева/, депозит в размер на 216,30лв., стъпка за наддаване 216,30лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търгътдасепроведе в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на 01.07.2019г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.

5.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 5.1.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;  5.1.2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.13. Документзавнесендепозит; 5.1.4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ;                 5.1.5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.5.1.4 и т.5.1.5.

5.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица:                       5.2.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;               5.2.2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.2.3. Документзавнесендепозит; 5.2.4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;

6. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 22.07.2019г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17.00часа на 15.07.2019г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

24.06.2019г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово

Monday, July 8, 2019 - 14:45