Публични търгове чрез явно наддаване

ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №710/08.09.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 27.09.2017г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1.Част от имот публична общинска собственост терен с площ 6кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение, с предназначение – продажба на промишлени стоки, находящ се в гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №19, върху поземлен имот с ид.№24030.501.697 по кадастралната карта на гр.Дулово, целият с площ 1980кв.м., в урбанизираната територия и предназначение за „Комплекс за култура и изкуство”, източно от сграда с ид.№24030.501.697.4, с АПОС №1342/16.03.2012г., с първоначален годишен наем в размер на 306,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга 30,60лв. и стъпка на наддаване 30,60лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

1.2. Терен с площ 12кв.м., представляващ част от УПИ I в кв.28 в с.Правда,  отреден за „ОбНС, читалище, клуб, здр. служба, училище, дестка градина, сладкарница и автоспирка”, представляващ имот с кад.№415, целият с площ 680кв.м.,описан в АЧОС №700/23.04.2004г., с предназначение за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на хранителни продукти, с първоначален годишен наем в размер на 308,16лв. без ДДС, депозит за участие в търга 30,82лв. и стъпка на наддаване 30,82лв. и начален час на провеждане 11,30часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 11.10.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

11.09.2017г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово          

 

 

Wednesday, September 27, 2017 - 12:15