Публични търгове чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №709/08.09.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 27.09.2017г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с номер 036005, в землището на с.Вокил с ЕКАТТЕ 12022 в местността „Кариерата”, с площ 18 510 кв.м., с начин на трайно ползване – изоставена нива, шеста категория на земята, описан в АЧОС №5292/17.11.2004г. на пазарна цена от 16 604,00 лева, стъпка за наддаване 1660,40 лв. и депозит за участие в размер 1660,40 лева и начален час на провеждане 10,00ч.

1.2. Поземлен имот с № 24030.501.9145 по кадастралната картата на                гр. Дулово,  община Дулово, с площ на имота 811 кв.м., находящ се в гр.Дулово, ул. „Рила” №31, предназначен за жилищни нужди, незастроен. Имотът е описан в АЧОС №1305/19.07.2011г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №1092/26.07.2011г.,акт №190, том №4, ПК №10761  при граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9146, 24030.13.58, 24030.501.9144  и  24030.501.9129, при пазарна цена в размер на 8875,00 лв. без ДДС, стъпка за наддаване 887,50 лв., депозит за участие в търга 887,50 лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 11.10.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

11.09.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

 

 

 

 

 

Wednesday, September 27, 2017 - 07:45