Публични търгове чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №793/11.10.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 26.10.2017г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1.Терен с площ 25кв.м., представляващ част от поземлен имот публична общинска собственост с ид.№24030.501.1947 по кадастралната карта на гр.Дулово, находящ се в гр.Дулово, описан в АПОС №285/29.09.1999г., с предназначение за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1947.3 – за търговия с промишлени стоки, с първоначален годишен наем в размер на 642,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга 64,20лв. и стъпка на наддаване 64,20лв. и начален час на провеждане 10,00часа

1.2.Терен с площ 25 кв.м., представляващ част от поземлен имот публична общинска собственост с ид.№24030.501.1947 по кадастралната карта на гр.Дулово, находящ се в гр.Дулово, описан в АПОС №285/29.09.1999г., с предназначение – за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1947.7 за търговия с промишлени стоки – книжарница, с първоначален годишен наем в размер на 642,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга 64,20лв. и стъпка на наддаване 64,20лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3.Терен с площ 38кв.м., представляващ част от поземлен имот с ид.№24030.501.1929 по кадастралната карта на гр.Дулово, находящ се в гр.Дулово, описан в АЧОС №1469/29.08.2014г., от които 22кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1929.1, с предназначение - заведение с употреба на алкохол и 16 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1929.2, с предназначение – склад, с първоначален годишен наем в размер на 774,24лв. без ДДС, депозит за участие в търга 77,42лв. и стъпка на наддаване 77,42лв. и начален час на провеждане 11,00часа

1.4.Терен с площ 4кв.м., находящ се на ул.”Васил Левски”, промишлена зона „Юг”, срещу ул.”Калиопа”,  целият имот е с площ 61 204 кв.м. и представлява част от уличната мрежа на гр.Дулово, описан в АЧОС №165/05.01.1999г., с предназначение - за поставяне на рекламно – информационен елемент /билборд/, с първоначален годишен наем в размер на 480,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга 48,00лв. и стъпка на наддаване 48,00лв. и начален час на провеждане 11,30часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 09.11.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 

2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

11.10.2017г.                                  Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово          

 

 

Thursday, October 26, 2017 - 10:00