Публични търгове чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №794/11.10.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 27.10.2017г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.Поземлен имот с №81966.500.963 в урбанизираната територия по кадастрална карта на с.Черник, с площ на имота 967 (деветстотин шестдесет и седем) кв.м., находящ се на ул. „Шести май”, за ниско застрояване. Имотът е описан в АЧОС №1616/02.08.2017г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №1246/02.08.2017г., акт №191, том №4, при първоначална тръжна цена в размер на 4181,00лв. без ДДС, депозит в размер на 418,10лв., стъпка за наддаване 418,10лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

 1.2. Поземлен имот с №81966.500.964 в урбанизираната територия по кадастрална карта на с.Черник, с площ на имота 1242 (хиляда двеста четиридесет и два) кв.м., находящ се на ул. „Шести май”, за ниско застрояване. Имотът е описан в АЧОС №1617/02.08.2017г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №1237/02.08.2017г., акт №192, том №4, при първоначална тръжна цена в размер на 5370,00лв. без ДДС, депозит в размер на 537,00, стъпка за наддаване 537,00лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

1.3. Поземлен имот с №81966.500.965 в урбанизираната територия по кадастрална карта на с.Черник, с площ на имота 1272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв.м., находящ се на ул. „Шести май”, за ниско застрояване. Имотът е описан в АЧОС №1618/02.08.2017г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №1248/02.08.2017г., акт №193, том №4, при пазарна цена в размер на 5500,00лв. без ДДС, депозит в размер на 550,00лв., стъпка за наддаване 550,00лв. и начален час на провеждане 11,00ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търговете.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 10.11.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия: За участие в търг се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търг на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търг на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;                     3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност;         5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

11.10.2017г.                                     Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

 

 

 

 

 

 

Friday, October 27, 2017 - 10:00