Публични търгове чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №900/27.11.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 11.12.2017г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с ид. №24030.501.9146 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово,  община Дулово, с площ на имота               815 кв.м. /осемстотин и петнадесет кв.м./, находящ се на ул. „Рила” №33, предназначен за жилищни нужди, незастроен. Имотът е описан в АЧОС №1306/19.07.2011г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №1093/26.07.2011г., акт №191, том №4, ПК №10762, при граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9147, 24030.13.58, 24030.501.9145, 24030.501.9129, при първоначална тръжна цена в размер на 8460,00лв. без ДДС /осем хиляди четиристотин и шестдесет лева/, стъпка за наддаване 846,00лв., депозит в размер на 846,00лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

1.2. Поземлен имот с ид. №24030.501.9147 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово,  община Дулово, с площ на имота               819 кв.м. /осемстотин и деветнадесет кв.м./, находящ се на ул. „Рила” №35, предназначен за жилищни нужди, незастроен. Имотът е описан в АЧОС №1307/19.07.2011г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №1094/26.07.2011г., акт №192, том №4, ПК №10763, при граници на имота - имоти с номера: 24030.13.58, 24030.501.9146, 24030.501.9129, при първоначална тръжна цена в размер на 8501,00лв. без ДДС /осем хиляди петстотин и един лева/, стъпка за наддаване 850,10лв., депозит в размер на 850,10лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

1.3. Поземлен имот с ид.№ 24030.501.9137 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово,  община Дулово, с площ на имота             855 кв.м. /осемстотин петдесет и пет кв.м./, находящ се на ул. „Рила” №21, предназначен за жилищни нужди, незастроен. Имотът е описан в АЧОС №1301/18.07.2011г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №1069/22.07.2011г., при граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9136, 24030.501.9138, 24030.501.9139, 24030.501.9135, 24030.501.9129  и  24030.501.9134, при първоначална тръжна цена в размер на 8875,00лв. без ДДС /осем хиляди осемстотин седемдесет и пет лева без ДДС/, стъпка за наддаване 887,50лв., депозит в размер на 887,50лв и начален час на провеждане 11,00ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търговете.

3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 28.12.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия: За участие в търг се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търг на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търг на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;                     3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност;          5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

27.11.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday, December 11, 2017 - 16:15