Публични търгове чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-112/13.02.2018г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 27.02.2018г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1. Част от имот публична общинска собственост находящ се в с.Секулово, кв.13, п.V, пл.№139, с площ 30кв.м. - за търговия с промишлени стоки, с АПОС №351/17.07.2000г., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с предназначение – продажба на промишлени стоки, при първоначален годишен наем в размер на 770,40лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 77,04лв. и депозит в размер на 77,04лв. и начален час на провеждане 10,00часа

1.2.Част от масивна двуетажна сграда с ид.№24030.501.9149.1, в гр.Дулово, ул.”Иван Вазов” №1, с площ 300кв.м., с предназначение – шивашки цех /производствени дейности/, описан в АЧОС №1273/22.06.2011г., с първоначален годишен наем в размер на 5940,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 594,00лв. и стъпка на наддаване 594,00лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 13.03.2018г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

13.02.2018г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово          

 

 

 

Tuesday, February 27, 2018 - 07:30