Публични търгове чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-241/13.04.2018г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на  27.04.2018г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с №052204 в землището на с.Върбино, ЕКАТТЕ 12721, с площ 538кв.м., нива в местността „Край село”, описан в АЧОС №5910/12.03.2018г., при първоначална тръжна цена в размер на 728,00лв. без ДДС /седемстотин двадесет и осем лева/, стъпка за наддаване 72,80лв., депозит в размер на 72,80лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

1.2. Поземлен имот с №052121 в землището на с.Върбино, ЕКАТТЕ 12721, с площ 251кв.м., нива в местността „Край село”, описан в АЧОС №5911/12.03.2018г., при първоначална тръжна цена в размер на 340,00лв. без ДДС /триста и четиридесет лева/, стъпка за наддаване 34,00лв., депозит в размер на 34,00лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търговете.

3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 11.05.2018г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия: За участие в търг се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търг на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търг на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;                     3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност;          5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

13.04.2018г.                                    Общинска администрация  Дулово            

гр.Дулово                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, April 27, 2018 - 07:15