Публични търгове чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

 

На основание Заповед №РД-04-425/19.06.2018г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 03.07.2018г. за продажба на следните имоти  частна общинска собственост:

1.1 Поземлен имот с №24030.501.9268 по КК и КР на гр. Дулово,  община Дулово, с площ на имота 2930 кв.м. /две хиляди деветстотин и тридесет лева кв.м./, предназначен за друг вид производствен-складов обект, застроен с едноетажна сграда с ид.№24030.501.9268.1 със застроена площ от 629 кв.м., с предназначение за складова база, склад. Имотът е описан в АЧОС №1605/12.05.2017г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №736/12.05.2017г., акт №53, том №3, ИП №28286/28287, при пазарна цена в размер на 80400,00лв. без ДДС /осемдесет хиляди и четиристотин лева без ДДС/, стъпка за наддаване в размер на 8040,00лв., депозит в размер на 8040,00лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

1.2. Поземлен имот с № 24030.501.9222 по КК и КР на гр. Дулово,  община Дулово, с площ на имота 1356 кв.м. /хиляда триста петдесет и шест кв.м./, предназначен за друг обществен обект, комплекс. Имотът е описан в АЧОС №1512/08.09.2015г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №1558/09.09.2015г., акт №114, том №6, ИП №23954  при граници на имота - имоти с номера: 24030.27.68, 24030.27.9, 24030.501.9223, 24030.501.1733, 24030.501.3226, 24030.501.3210, при пазарна цена в размер на 53 265,10лв. без ДДС /петдесет и три хиляди двеста шестдесет и пет лева и десет стотинки без ДДС/, стъпка за наддаване в размер на 5326,51лв., депозит в размер на 5326,51лв. и начален час на провеждане 11,00ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 17.07.2018г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия: За участие в търг се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търг на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.     6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни и информираност.

 

6.2. Необходими документи за участие в търг на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;                           3. Документ за внесен депозит; 4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник; 5. Декларация за съгласие за обработване на лични данни и информираност.

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

19.06.2018г.                                 Общинска администрация Дулово           

гр.Дулово                     

Tuesday, July 3, 2018 - 18:45