Публични търгове чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-694/14.11.2018г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 28.11.2018г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1. Терен с площ 20кв.м. в югозападната част на поземлен имот с ид. № 24030.501.1931 по кадастралната карта на гр.Дулово, публична общинска собственост, находящ се в гр.Дулово, ул.”Шуменско шосе” №41, /идентичен с УПИ ХХVІІ, кв.36/, описан в АПОС №712/26.05.2004г., с предназначение – за поставяне на фургон за осъществяване на битови услуги /обущарски услуги/, при първоначален годишен наем в размер на 268,80лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 26,88лв. и депозит в размер на 26,88лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Част от покрива на сградата на общинска администрация Дулово, с ид.№24030.501.1928.1 по кадастралната карта на гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18, с АПОС №450/21.03.2001г., с площ 10кв.м., с предназначение за поставяне на антени и съоръжения на мобилен оператор, с първоначален годишен наем в размер на 3303,60лв., депозит за участие в търга – 330,36лв. и стъпка на наддаване 330,36лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 12.12.2018г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/; 

2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

14.11.2018г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово 

Wednesday, November 28, 2018 - 18:00