Публични търгове чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-693/14.11.2018г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 28.11.2018г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1Поземлен имот с ид. №87504.53.5 по КК и КР на с.Яребица, с площ на имота 33728 кв.м., с трайно предназначение на земята – земеделска, с НТП – нива, описан в АЧОС №5919/27.09.2018г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№1496/28.09.2018г., акт №45, том №6, ИП №23725, при първоначална тръжна цена в размер на 20 690,00лв. без ДДС /двадесет хиляди шестстотин и деветдесет лева/, депозит в размер на 2069,00лв., стъпка за наддаване 2069,00лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

 1.2. Урегулиран поземлен имот - УПИ ХIV-377 в кв.23 по плана за регулация на с.Водно, с площ на имота 2007кв.м. незастроен, отреден за индивидуално жилищно строителство. Имотът е описан в АЧОС №668/19.08.2003г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №896/01.09.2003г., акт №112, том III, д.558/03г, при първоначална тръжна цена в размер на 8119,30лв. без ДДС, депозит в размер на 811,93лв. стъпка за наддаване 811,93лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търговете.

3. Търговетещесепроведат в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.

4. Заявленията и приложенитекъмтяхдокументизаучастие в търговетесевнасятдо 17.00часа напоследнияработенденпредитърга в стая №3, напървиетаж в сградатанаобщинаДулово.

5. Наоснование чл.43, ал.1 и ал.3 отНаредба №2 зареданапридобиване, управление и разпореждане с общинскоимуществопринеявяваненакандидатизаучастие в търговетеилиприявяваненаединкандидат, определямдата12.12.2018г. заповторнитърговесъссъщиячаснапровеждане и присъщитеусловия.

6. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.

6.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 1.Удостоверение залипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;  2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 3. Документзавнесендепозит; 4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ; 5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица: 1.УдостоверениезалипсаназадължениякъмНАП;  2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 3. Документзавнесендепозит; 4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

14.11.2018г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово

Wednesday, November 28, 2018 - 18:00