Публични търгове чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-701/15.11.2018г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 29.11.2018г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1. 1. Част от имот публична общинска собственост – част от покрива на сградата на кметство с.Таслаково, находяща се в с.Таслаково, ул.”Първа” №32, кв.6, п.ІІІ по регулационния план на с.Таслаково, с АПОС №726/13.07.2004г., с площ 1кв.м., с предназначение – за поставяне на антена - радиомачта, при първоначален годишен наем в размер на 330,36лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 33,04лв и депозит в размер на 33,04лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Част от имот публична общинска собственост – част от покрива на сградата на кметство с.Раздел, находяща се в с.Раздел, ул.”Първа” №11, кв.9, п.ІV по регулационния план на с.Раздел, с АПОС №189/04.02.1999г., с площ 1кв.м., с предназначение – за поставяне на антена - радиомачта, при първоначален годишен наем в размер на 330,36лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 33,04лв и депозит в размер на 33,04лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Част от имот публична общинска собственост – част от покрива на сградата на кметство с.Орешене, находяща се в с.Орешене, кв.8, п.І по регулационния план на с.Орешене, с АПОС №276/27.09.1999г., с площ 1кв.м., с предназначение – за поставяне на антена - радиомачта, при първоначален първоначален годишен наем в размер на 330,36лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 33,04лв и депозит в размер на 33,04лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 13.12.2018г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия: За участие в търг се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

15.11.2018г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово

Thursday, November 29, 2018 - 18:15