Публични търгове чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-110/12.02.2019г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. на 06.03.2019г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.Поземлен имот с ид. №24030.6.431 по КК и КР на гр.Дулово, с площ на имота 1353кв.м., земеделска територия с трайно предназначение –  лозе, трета категория на земята, находящ се в местността „Брястовете“, описан в АЧОС №5701/16.01.2014г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№66/17.01.2014г., акт №47, том 1, ИП №19410, при първоначална тръжна цена в размер на 1840,00лв. без ДДС /хиляда осемстотин и четиридесет лева/, депозит в размер на 184,00лв., стъпка за наддаване 184,00лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

 1.2. Поземлен имот с ид. №24030.6.504 по КК и КРна гр.Дулово, с площ на имота 1698кв.м., земеделска територия с трайно предназначение –  лозе, трета категория на земята, находящ се в местността „Брястовете“, описан в АЧОС №5703/16.01.2014г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№68/17.01.2014г., акт №49, том 1, ИП №19412, при първоначална тръжна цена в размер на 2310,00лв. без ДДС /две хиляди триста и десет лева/, депозит в размер на 231,00лв., стъпка за наддаване 231,00лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

1.3. Поземлен имот с ид. №24030.6.432 по КК и КР на гр.Дулово, с площ на имота 1000кв.м., земеделска територия с трайно предназначение –  лозе, трета категория на земята, находящ се в местността „Брястовете“, описан в АЧОС №5702/16.01.2014г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№67/17.01.2014г., акт №48, том 1, ИП №19411, при първоначална тръжна цена в размер на 1360,00лв. без ДДС /хиляда триста и шестдесет лева/, депозит в размер на 136,00лв., стъпка за наддаване 136,00лв. и начален час на провеждане 11,00ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търговетедасепроведат в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 21.02.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.

 

5.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 5.1.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;  5.1.2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.13. Документзавнесендепозит; 5.1.4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ;                 5.1.5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.5.1.4 и т.5.1.5.

 

5.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица:                       5.2.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;               5.2.2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.2.3. Документзавнесендепозит; 5.2.4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;

 

6. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 20.03.2019г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 13.03.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

12.02.2019г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово

 

Wednesday, March 6, 2019 - 18:15