Публични явни търгове за отдаване под наем

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-298/14.05.2019г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1. Публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на 30.05.2019г.на следните недвижими имоти:

1.1. Част от имот публична общинска собственост с площ 20кв.м., представляваща част от имот с ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово, находящ се в гр.Дулово, за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.571.7 с предназначение – битови услуги /фризьорски салон/, с АПОС №357/25.09.2000г., с първоначален годишен наем в размер на 528,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 52,80лв., стъпка на наддаване 52,80лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Автоспирка с площ 45кв.м., състояща се от зала и коридор в западната част на масивна едноетажна сграда - Автоспирка и Тото пункт, находяща се в с.Паисиево, кв.13, с АЧОС №322/18.01.2000г., с предназначение – продажба на промишлени стоки, с първоначален годишен наем в размер на 2359,80лв., депозит за участие в търга – 235,98лв. и стъпка на наддаване 235,98лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, ул.”Пазарска”, с ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №357/25.09.2000г., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.571.10, с площ 16кв.м., с предназначение – битови услуги, с първоначален годишен наем в размер на 422,40лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 42,24лв., стъпка на наддаване 42,24лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.30часа на 21.05.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 13.06.2019г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17.30часа на 06.06.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

14.05.2019г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово

Thursday, May 30, 2019 - 06:30