Публично оповестени търгове с явно наддаване

О Б Я В А

          На  17.05.2018г. в зала №13 на община Дулово да се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от Общинския поземлен фонд. Обектите на търга са  идентифицирани в системата за идентификация на земеделски парцели пасища и мери.

Началната тръжна цена за ползване на мери и пасища е 9,00 лв./дка, умножена по площта на физическия блок, депозит за участие 10% от началната тръжна цена, стъпка на наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

Срокът за отдаване под наем е 1/една стопанска/ година  - от май 2018г. до май 2019г.

   
 

Списък на обектите, които ще се отдават под наем на 17.05.2018г.

землище

№ на имота

местност

Кат-я

 Площ   /дка./

Първо начална годиш на наемна цена

стъпка

депозит

Час на провеж

дане

 

 с.Правда

 

 

 

100015

Заград

V

38,176

343,58

34,35

34,35

      9,00

100011

Заград

V

96,172

865,55

86,55

86,55

                 09,30

 

100018

До село

IV

24,113

217,02

21,70

21,70

10,00

 

100029

До село

IX, VI, V, III

427,219

3844,97

384,50

384,50

10,30

с.Яребица

000079

Кран Кулак

VI, V, III

129,189

1162,70

116,27

116,27

11,00

 
   
               
               

 

 

 

 

Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат.

Условия за участие: заявления могат да подават юридически лица  и физически лица,  които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

Всички участници да са регистрирани съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Задължителна е регистрацията на стопаните за съответната година като земеделски стопанин – животновъд.

Необходими документи за участие в търговете на юридически лица

 Към заявлението за участие в търга да са приложени следните документи: 1.Удостоверение от Национална Агенция по приходите за липса на задължения към държавата;  2. Удостоверение от Дирекция „Местни приходи” към Община Дулово за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит;                  4.Документ за съдебна регистрация за юридическите лица;                                 5. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец на търговеца е посочен ЕИК, може да не се представят документите по т.4 и т.5.  6. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник. 7.Документ за регистрацията на стопаните за съответната година като земеделски стопанин – заверено копие                          8. Актуална справка за притежаваните животни от Интегрирана информационна система на БАБХ.

 

          Необходими документи за участие в търговете на физически лица

Към заявлението за участие в търга да са приложени следните документи:

1. Удостоверение от Национална Агенция по приходите за липса на задължения към държавата;  2. Удостоверение от Дирекция „Местни приходи” към Община Дулово за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Платежно нареждане за внесен депозит;  4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник; 6.Документ за регистрацията на стопаните за съответната година като земеделски стопанин – заверено копие. 7. Актуална справка за притежаваните животни от Интегрирана информационна система на БАБХ.

          Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

         Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни стъпки, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата наемна цена за съответния имот.

Участниците спечелили търговете трябва да заплатят 2% режийни разноски, начислени върху стойността на годишния наем и ДДС върху режийните разноски.

         Сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на земеделските стопани.

Внесените депозити от некласираните участници се възстановяват. Депозитът на участника спечелил търга и участника класиран на второ място се възстановяват след заплащането на наема, режийните разноски и ДДС върху режийните разноски от страна на спечелилия участник.

На участниците, класирани на първо и второ място, не се възстановяват депозити в случай на отказ от сключване на договор.

 

 

03.05.2018г.                                    Общинска администрация Дулово

гр.Дулово                                      

Thursday, May 17, 2018 - 14:15