Публичeн търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-659/30.10.2018г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичeн търг чрез явно наддаване на 13.11.2018г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот - УПИ II-30 в кв.5 по плана за регулация на с.Грънчарово, с площ на имота 2240кв.м. незастроен, отреден за жилищно строителство, находящ се в с.Грънчарово, ул. „Втора” №6. Имотът е описан в АЧОС №1069/04.12.2008г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №2339/20.12.2008г., акт №167, том 8, и.п. 624, при първоначална тръжна цена в размер на 5043,30лв. без ДДС, депозит в размер на 504,33лв. стъпка за наддаване 504,33лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгътщесепроведе в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.

4. Заявленията и приложенитекъмтяхдокументизаучастие в търгасевнасятдо 17.00часа напоследнияработенденпредитърга в стая №3, напървиетаж в сградатанаобщинаДулово.

5. Наоснование чл.43, ал.1 и ал.3 отНаредба №2 зареданапридобиване, управление и разпореждане с общинскоимуществопринеявяваненакандидатизаучастие в търгаилиприявяваненаединкандидат, определямдата27.11.2018г. заповторен търгсъссъщиячаснапровеждане и присъщитеусловия.

6. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.

6.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 1.Удостоверение залипсаназадължениякъм НАП;  2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 3. Документзавнесендепозит; 4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ; 5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица: 1.УдостоверениезалипсаназадължениякъмНАП;  2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 3. Документзавнесендепозит; 4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

30.10.2018г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово

Tuesday, November 13, 2018 - 18:00