Публичeн търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-659/30.10.2018г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичeн търг чрез явно наддаване на 13.11.2018г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот - УПИ II-30 в кв.5 по плана за регулация на с.Грънчарово, с площ на имота 2240кв.м. незастроен, отреден за жилищно строителство, находящ се в с.Грънчарово, ул. „Втора” №6. Имотът е описан в АЧОС №1069/04.12.2008г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №2339/20.12.2008г., акт №167, том 8, и.п. 624, при първоначална тръжна цена в размер на 5043,30лв. без ДДС, депозит в размер на 504,33лв. стъпка за наддаване 504,33лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул. ”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 27.11.2018г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия: За участие в търг се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търг на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търг на физически лица:                       1. Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;                     3. Документ за внесен депозит; 4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

30.10.2018г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

Tuesday, November 13, 2018 - 17:30