П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне състави на СИК за произвеждане на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

ОБЩИНА ДУЛОВО 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

Изх. № 3003 /   11.04.2019  г.

 

ДО

ЦЕНТРАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

Партия   ГЕРБ

Коалиция „БСП за България”

Партия  ДПС

Коалиция  „Обединени патриоти”

Партия „Воля“

Коалиция „Реформаторски блок“

Коалиция „България без цензура,ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден ”

ДО

ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

Партия   ГЕРБ

Коалиция „БСП за България”

Партия  ДПС

Коалиция „Обединени патриоти”

Партия „Воля“

Коалиция „Реформаторски блок“

Коалиция „България без цензура,ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден ”

 

П О К А Н А

за провеждане на консултации за определяне състави на СИК за произвеждане на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА,

На основание  чл. 91 от Изборния кодекс (ИК),на 15.04.2019 г. /понеделник/ , от 14.00 ч., в административната  сграда на Община Дулово, ет. 2, зала № 13,  ще се проведатконсултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/, при спазване на Методическите указания, приети с Решение № 139-ЕП/10.04.2019 год. на ЦИК и  Решение № 11-ЕП-РИК20 от 09.04.2019 г. на РИК - Силистра. В тази връзка, каня Ваши упълномощени представители, като  участниците в консултациите следва да представят следните документи:

  1. Подписано писмено предложение /Списък/ за състав на СИК, което съдържа:

-  наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

        -  трите имена и ЕГН на предложените лица /по документ за самоличност/;

        -  длъжността в комисията за която се предлагат;

        -  образование, специалност;

        -  телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията,  издадено не по-раноот 19.03.2019 г. (датата на насрочване на изборите),  или  заверено от представителя  копие от решението за образуване на коалицията за участие в Изборите за членове на Европейския парламент, с което се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи  партията или коалицията;

3. Пълномощно, подписано  от представляващия/ите съответната партия или коалиция на централно ниво или заверено копие от такова пълномощно в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на комисията не се яви в изборния ден. Списъкът съдържа имената на резервните лица, ЕГН, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага, телефон за връзка с лицето.

 Заместването ще се извършва с решение на Районната избирателна комисия.

Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола за консултациите, който се представя в Районна избирателна комисия, гр. Силистра. Документите по т. 2 и т. 3 се представят също при провеждане на последваща консултация за състав на ПСИК, ведно с поименно писмено предложение за лицата.

Лице за контакти: Рейхан Узунов, секретар на Община Дулово

Тел.: 0864 / 2 27 57; 0884950006;  Ел. адрес:   otd@abv.bg

С уважение,

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ

ПОКАНАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК

НА 15.04.2019 год.

 

С И К  /квоти на ПП и КП /

 

Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

секция

НАСЕЛЕНО

МЯСТО

Предсе-дател

Зам.-

предс.

Секретар

Членове

 

401

гр.Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402

гр.Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

403

гр.Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404

гр.Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

гр.Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

гр.Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407

гр.Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408

гр.Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

409

с.Черник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

с.Черник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

с.Черник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412

гр.Дулово-МБАЛ

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

413

с.Водно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414

с.Черковна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

415

с.Грънчарово

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

416

с.Прохлада

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

417

с.Златоклас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418

с.Колобър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

419

с.Межден

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

с.Върбино

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

421

с.П.Таслаково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422

с.Козяк

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

423

с.Поройно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

с.Раздел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425

с.Секулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426

с.Скала

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

427

с.Чернолик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

428

с.Чернолик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

429

с.Правда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

с.Правда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431

с.Яребица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

с.Яребица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433

с.Руйно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

с.Долец

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

435

с.Боил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

436

с.Орешене

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

437

с.Паисиево

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

438

с.Окорш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

439

с.Окорш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

с.Вокил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441

с.Вокил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442

с.Овен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно Решение № 11-ЕП-РИК20/09.04.2019 г. на РИК - Силистра

33 СИК – 9-членни

9 СИК – 7-членни                             ОБЩО: 360

Monday, April 15, 2019 - 11:45