С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

 

На основание чл.23, ал.4, т.4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО  ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 23.08.2017 год. /сряда/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Докладни записки от инж.Сезгин Галиб-председател ОбС-Дулово, относно:

1.1.  Обсъждане на върнато от областния управител на обл.Силистра Решение № 290 по Протокол № 21/25.07.2017г. /Вх.№227 /16.08.2017г./

1.2.  Обсъждане на върнато от областния управител на обл.Силистра Решение № 302 по Протокол № 21/25.07.2017г. /Вх.№228 /16.08.2017г./

2.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

2.1.  Поправка на допусната явна фактическа грешка в Решение № 304 от 25.07.2017г. по Протокол № 21/25.07.2017г. /Вх.№ 218/09.08.2017г./

2.2.  Извършване промяна на бюджета на Община Дулово за 2017г./Вх.№ 225/15.08.2017г./

2.3.  Приемане Информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2017г./Вх.№ 224/15.08.2017г./

2.4.  Прекратяване на съсобственост на имот по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№231 /16.08.2017г./

2.5.  Одобряване на цена за сключване на предварителен договор за продажба на поземлен имот № 24030.502.20 по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 220/09.08.2017г./

2.6.  Одобряване на цена за сключване на предварителен договор за продажба на поземлен имот № 24030.501.9283 по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 220/09.08.2017г./

2.7.  Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот-публична общинска собственост в с.Окорш   /Вх.№ 219/09.08.2017г./

2.8.  Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 221/09.08.2017г./

2.9.  Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост /Вх.№ 229/16.08.2017г./

2.10.        Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Вокил /Вх.№ 230/16.08.2017г./

3.        Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Wednesday, August 23, 2017 - 10:00
Категория: