С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

ДВАДЕСЕТ И ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 31.10.2017 год. (вторник) от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на Община Дулово, относно:

1.1.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово/Вх.№ 287/18.10.2017г./

1.2.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Овен и учредяване право на собственост /Вх.№ 288/18.10.2017г./

1.3.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово/Вх.№ 289/18.10.2017г./

1.4.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово и учредяване право на строеж /Вх.№ 290/18.10.2017г./

1.5.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово за учредяване безвъзмездно право на ползване /Вх.№ 291/18.10.2017г./

1.6.  Предоставяне за преимуществено ползване на МПД-училищен автобус на СУ „Й.Йовков” с.Окорш /Вх.№ 286/19.10.2017г./

1.7.  Промяна характера на собственост на УПИ ХХVХ-416, кв.10 по регулационния план на с.Паисиево /Вх.№ 298/23.10.2017г./

1.8.  Сключване на предварителен договор за продажба на имот-общинска собственост по регулационния план на с.Правда /Вх.№ 295/19.10.2017г./.

1.9.  Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот-публична общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 293/18.10.2017г./

1.10.        Отдаване под наем на част от имот-общинска собственост, находящ се в гр.Дулово, ул.”В.Левски” № 10А/Вх.№ 296/20.10.2017г./

1.11.        Отдаване под наем на част от имот-общинска собственост, находящ се в с.Секулово /Вх.№ 297/20.10.2017г./

1.12.        Отдаване под наем на част от имот-общинска собственост, находящ се в гр.Дулово, ул.”В.Левски” № 19/Вх.№ 284/10.10.2017г./

1.13.        Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за ПИ №042008 в землището на с.Поройно/Вх.№ 292/18.10.2017г./

1.14.        Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ II-224, кв.36 в с.Правда и изменение на улична регулация /Вх.№ 294/18.10.2017г./

 

2.        Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

 

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

председател ОбС-Дулово

Tuesday, October 31, 2017 - 13:30
Категория: