С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 28.11.2017 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

1.1.  Приемане Бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности /Вх.№ 304/06.11.2017г./

1.2.  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Вх.№ 305/06.11.2017г./

1.3.  Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионери и лица с увреждания на територията на община Дулово /Вх.№ 315/20.11.2017г./

1.4.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост в землището на с.Поройно /Вх.№ 317/20.11.2017г./

1.5.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово/Вх.№ 318/20.11.2017г./

1.6.  Сключване на предварителен договор за продажба на имот-общинска собственост по регулационния план на гр.Дулово /Вх.№ 319/20.11.2017г./

1.7.  Прекратяване на съсобственост на имот /Вх.№ 316/20.11.2017г./

1.8.  Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дулово за 2018г. /Вх.№ 320/21.11.2017г./

1.9.  Упълномощаване на кмета на община Дулово за издаване на запис на заповед по Договор № 19/07/2/0/00543 от 01.11.2017г. по проект „Основен ремонт на сградите на СУ „Васил Левски” гр.Дулово /Вх.№ 328/23.11.2017г./

1.10.        Упълномощаване на кмета на община Дулово за издаване на запис на заповед по Договор № 19/07/2/0/00420 от 22.11.2017г. по проект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Дулово”  /Вх.№ 327/23.11.2017г./

 

 

2.        Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Tuesday, November 28, 2017 - 09:15
Категория: