С В И К В А М ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

Text Box:  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

 

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 30.05.2017 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

1.1.  Приемане на Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби в община Дулово за 2017г. /Вх.№ 128/10.05.2017г./

1.2.  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за управление на общинските пътища в Община Дулово /Вх.№ 137/22.05.2017г./

1.3.  Приемане за сведение Стратегически план  2017-2019г. и Годишен план  2017г. за дейността на Звено „Вътрешен одит” в Община Дулово /вх.№ 136/22.05.2017г./

1.4.  Закриване на Детска градина в с.Грънчарово, филиал към Детска градина „Слънце” с.Раздел  /Вх.№ 127/10.05.2017г./

1.5.  Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Правда  /Вх.№ 134/19.05.2017г./

1.6.  Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Боил    /Вх.№ 135/19.05.2017г./

1.7.   Разрешение за изработване на проект на  подробен устройствен план – план за изменение на план за регулация на поземлен имот УПИ ХVІІ в кв.10 по плана на с.Паисиево – публична общинска собственост /Вх.№ 133/19.05.2017г./

2.      Докладна записка от инж.Сезгин Галиб- председател на ОбС-Дулово, относно:

Възлагане на одиторска проверка и заверка на годишен финансов отчет за 2017г. на „МБАЛ-Дулово”ЕООД /Вх.№ 131/15.05.2017г./

 

3.        Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

______________________________________________________________________________

7650 гр.Дулово, обл.Силистра,                            тел.: +359 864 23100                              e-mail: obs_dulovo@abv.bg

ул. „Васил Левски” № 18                                     факс:+359 864 23020                                         web: www.dulovo.bg

Tuesday, May 30, 2017 - 13:30
Категория: