С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

Text Box: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 29.05.2018 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Юксел Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Даване съгласие за промяна статута на имот № 91966.500.974 по КК и КР на с.Черник от публична в частна общинска собственост /Вх.№ 165/17.05.2018г./
  2. Разпореждане с вещ-общинска собственост  /Вх.№ 166/17.05.2018г./
  3. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с.Водно

/Вх.№ 167/17.05.2018г./

 1. Разпореждане с поземлен имот - частна общинска собственост с № 24030.501.9268   по кадастралната карта на гр. Дулово/Вх.№ 168/17.05.2018г./.
 2. Разпореждане с имот - частна общинска собственост с № 24030.501.9222   по кадастралната карта на гр. Дулово/Вх.№ 169/17.05.2018г./.
 3. Даване мандат на представителя на Община Дулово в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обл.Силистра /Вх.№ 177/21.05.2018г./.
 4. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие през 2018 година  /Вх.№ 176/21.05.2018г./.
 5. Учредяване право на ползване върху част от имот-публична общинска собственост по плана за регулация на с.Яребица /Вх.№ 175/21.05.2018г./.

 

 1. Докладни записки от инж.Сезгин Галиб-Председател на ОбС-Дулово, относно:
  1. Приемане на Правилник за изменение  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  /Вх.№ 163/15.05.2018г./.
  2. Избор на временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Дулово/Вх.№ 159/15.05.2018г./
  3.  Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци /Вх.№ 164/16.05.2018г./
 2. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Tuesday, May 29, 2018 - 15:45
Категория: