ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2014 г. изготвен на основание чл.41 ал.4 ЗОС

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2014 г.

изготвен на основание чл.41 ал.4 ЗОС

№ по ред

Наименование и местонахождение

Решение на ОбС

Заповед на кмета

Нормативно основание за сделката по ЗОС

Проведен търг/ конкурс, дата

Договор

 

 

АОС

имот

площ

 

 

 

Дата

Дата

 

 

№ и дата

Страна по сделката

Стой ност без ДДС

 

кв.м.

данъчна оценка

1

Окорш

363

13.12.2013

14

06.01.2014

чл.35 ал.3

прил.тер

09.01.2014

Семра Мехмед Узунова

20 921.00

1429

Кв.12 УПИ ХVІ

5115

20 894.80 лв

2

Поройно

368

13.12.2013

17

07.01.2014

чл.36 ал.1 т.2

прекр.със-ст

09.01.2014

Гюнерие Мустафа Неджиб

119.00

1430

кв.10 УПИ V-148

25

102.10 лв

3

Черник

362

13.12.2013

16

06.01.2014

чл.35 ал.3

прил.тер

30.01.2014

Айдън Закир Мюстеджеб

3 444.00

1435

кв.36 УПИ ХХVІІ-39

820

3 349.70 лв

4

Дулово

342

13.11.2013

36

13.01.2014

чл.35 ал.1

търг

04.02.2014

Гюрсел Хюсеин Ибиш

1 483.90

5696

24030.5.200

1195

403.30 лв

5

Златоклас

361

13.12.2013

57

20.01.2014

чл.35 ал.1

търг

06.02.2014

Тахсин Касим Мехмед

3 630.00

1424

кв.19 УПИ VІІІ-149

1450

3 027.60 лв

6

Боил

303

30.08.2013

1112

18.10.2013

чл.35 ал.1

търг

11.02.2014

Зафер Джеват Ахмед

8 775.80

5625

имот 120194

6668

1 029.20 лв

7

Долец

366

13.12.2013

61

21.01.2014

чл.35 ал.1

търг

12.02.2014

Юлвие Реджеб Алиосман

2 205.50

5626

имот 120164

1600

270.50 лв

8

Дулово

339

13.11.2013

72

28.01.2014

чл.35 ал.1

търг

18.02.2014

Айсел Сали Али

1 170.00

5695

24030.5.429

1037

350.00 лв

9

Чернолик

364

13.12.2013

86

03.02.2014

чл.35 ал.1

търг

27.02.2014

Зевджан Наим Йоктем

4 671.00

1431

кв.26 УПИ ХІ-246

1200

4 489.20 лв

10

Окорш

390

10.02.2014

149

04.03.2014

чл.35 ал.3

прил.тер

05.03.2014

Айлин Есад и Шенай Лютфи

6 897.00

1441

кв.8 УПИ ІХ-218

1148

6 491.90 лв

11

Окорш

388

10.02.2014

160

05.03.2014

чл.35 ал.3

прил.тер

17.03.2014

Хасан Адем Хасан

5 292.00

1437

кв.39 УПИ ІІІ-525

1260

5 147.10 лв

12

Чернолик

341

13.11.2013

144

28.02.2014

чл.35 ал.1

търг

31.03.2014

Ахмед Мехмед Ахмед

15 962.00

5693

имот 000122

2074

6 891.30 лв

13

Поройно

341

13.11.2013

144

28.02.2014

чл.35 ал.1

търг

31.03.2014

Ахмед Мехмед Ахмед

26 754.00

5694

имот 000068

3926

10 266.40 лв

14

Окорш

406

27.03.2014

314

28.04.2014

чл.35 ал.3

прил.тер

29.04.2014

Мехмед Касим Реджеб

3 440.00

1444

кв.8 УПИ Х-611

548

3 383.90 лв

15

Руйно

407

27.03.2014

324

30.04.2014

чл.35 ал.1

търг

27.05.2014

Анифе Халим Сали

14 900.00

5705

имот000053

11754

1 209.50 лв

16

П.Таслаково

403

27.03.2014

325

30.04.2014

чл.35 ал.1

търг

27.05.2014

Тунджел Хаккъ Юнуз

785.40

5699

имот 029202

582

98.40 лв

17

Вокил

410

27.03.2014

323

30.04.2014

чл.35 ал.1

търг

02.06.2014

"Джени стил"ЕООД

21 967.00

497

Шив.цех в кв.12.пІ

397

19 882.00 лв

18

Поройно

404

27.03.2014

344

07.05.2014

чл.35 ал.1

търг

04.06.2014

Лютфия Салим Осман

3 965.50

5700

имот 052121

3516

567.00 лв

19

Черковна

409

27.03.2014

529

22.05.2014

чл.35 ал.1

търг

03.06.2014

Анифе Мюслюм Вейсал

360.00

5019

имот 046006

500

77.20 лв

20

Вокил

445

27.06.2014

753

21.07.2014

чл.36 ал.1 т.2

прекр.със-ст

23.07.2014

Сали Феим Сали

1 302.00

1459

кв.11 УПИ ХV.163

270

1 103.00 лв