ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2016 г.

                ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР            
    за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2016 г.      
                                                                             изготвен на основание чл.41 ал.4 ЗОС                    
                               
№ по ред Наименование и местонахождение Решение на ОбС Заповед на кмета Нормативно основание за сделката по ЗОС Проведен търг/ конкурс, дата Договор АОС имот площ    
№  Дата №  Дата № и дата Страна по сделката Стой ност без ДДС     кв.м. данъчна оценка  
1 Скала 12 23.12.2015 48 25.1.2016 чл.36 ал.1 т.2 прекр.съсобственост 28.1.2016 Ахмед Сюлейман Ахмед        414,00 1518 УПИ ІХ-71 кв.5 170 387,60 лв  
2 Боил 13 23.12.2015 55 28.1.2016 чл.35 ал.1 търг 12.02.201`6 Мейлин Месру Ахмед 4488 1521 УПИ І кв.13а 1037 3 879,40 лв  
3 Дулово 55 22.2.2016 153 14.3.2016 чл.36ал.1т.2 прекр.съсобственост 16.3.2016 "Братя ПЕПЕЧ"ЕООД 21318 1084 24030.501.9060 367 4 367,30 лв  
4 Дулово 49 22.2.2016 163 18.3.2016 чл.36ал.1т.2 прекр.съсобственост 24.3.2016 Борислав Василев Ташев 655 1526 24030.501.9257 55 569,40 лв  
5 Окорш 44 22.2.2016 211 11.4.2016 чл.35 ал.1 търг 5.5.2016 Димитричка Василе Стоянова 6440 5782 имот 000151 4481 757,50 лв  
6 Дулово 48 22.2.2016 222 12.2.2016 чл.35 ал.1 търг 13.5.2016 Гюрсел Хюсеин Ибиш 1193,5 5784 имот 24030.5.286 755 254,80 лв  
7 Боил 47 22.2.2016 210 11.4.2016 чл.35 ал.1 търг 13.5.2016 Назми Махмуд Хюсеин 967 5205 имот 118182 674 123,80 лв  
8 Поройно 67 29.3.2016 313 10.5.2016 чл.35 ал.1 търг 27.5.2016 Кязим Хасан Арабаджъ 1040 5789 имот 015117 999 268,80 лв  
9 Черковна 68 29.3.2016 280 27.4.2016 чл.35 ал.1 търг 25.5.2016 Неджми Хакъ Исмаил 1883,2 1538 имот 80738.501.216 703 1 467,90 лв  
10 Златоклас 69 29.3.2016 324 11.5.2016 чл.35 ал.1 търг 30.5.2016 Хатче Салих Юсмен  1172 1491 УПИ IX кв.4 515 1 075,30 лв  
11 Върбино 34 26.1.2016 189 29.3.2016 чл.34 ал 2 прекр.с-ст 5.5.2016 Любомир Кунчев Петров 1560 1525 УПИ II-121 кв.5 610 1273,7  
12 Дулово 67 29.3.2016 312 10.5.2016 чл.35 ал.1 търг 1.6.2016 Айсел Сали Али 1493 5785 имот 24030.5.416 1039 350,70 лв  
13 Боил 82 26.4.2016 374 26.5.2016 чл.36 ал.1 т.2 прекр.с-ст 1.6.2016 Денис Юксел Мустафа 5430 1527 кв.21 УПИ I-63 1870 5162,6  
14 Дулово 46 22.2.2016 344 16.5.2016 чл.35 ал.1 търг 17.6.2016 Гюрсел Хюсеин Ибиш 647 5783 имот 24030.5.285 450 151,90 лв