Съобщение

Община Дулово, област Силистра, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди :

 

1. Заповед № 734 / 15.10.2012 год. на кмета на Община Дулово за одобряване на скица – предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХХ – 1892 и УПИ ХХІ – 1892 в квартал 31 по действащия план на град Дулово, с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота и указване начин на застрояване.

 

2. Заповед № 735 / 15.10.2012 год. на кмета на Община Дулово за одобряване на скица – предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ І „ За обществено жилищно строителство и магазини ” в квартал 16 по действащия план на град Дулово, с цел регулационно отделяне на два урегулирани поземлени имота и улица от УПИ І.

 

3. Заповед № 736 / 15.10.2012 год. на кмета на Община Дулово за одобряване на скица – предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 713 в квартал 36 по действащия план на град Дулово, с цел обществено строителство.

 

4. Заповед № 737 / 15.10.2012 год. на кмета на Община Дулово за одобряване на задание за изработване на комплексен проект - изменение на действащия план на град Дулово за УПИ І, пл.№ 1706 в квартал 96 ( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.1706 по КККР на град Дулово ) и

разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части : проект за изменение на ПУП – ПЗ и инвестиционни проекти, с цел жилищно строителство.

 

5. Заповед № 738 / 15.10.2012 год. на кмета на Община Дулово за одобряване на задание, обосноваващо необходимостта от изработване на проект и разрешаване възлагане изработване на проект за ПУП – парцеларен план за ПИ № 117346 по КВС на село Вокил, с цел прокарване на захранващ водопровод.

 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Силистра чрез Община Дулово

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Категория: 
Устройство на територията